دکتر علی مهدوی پور

دکتر علی مهدوی پور
سمت: معاون توسعه و منابع
سوابق تحصيلی
ليسانس حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
فوق ليسانس حسابداری دانشگاه تهران
دانشجو دوره دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (در مرحله پایان نامه )

سوابق تجربی و مديريتی
سازمان حسابرسی – آخرين سمت سرپرست حسابرسی(1367 – 1378)
معاون مالی و اداری شرکت جهاد تعاون خراسان(1378 – 1379)
عضو هيات مديره شرکت جهد افزار خراسان(1378 – 1379)
عضو هيات مديره و معاون مالی و اداری شرکت فرآورده های لبنی رضوی آستان قدس(1379 – 1380)
مدير فنی موسسه حسابرسی (1378 – 1384)
مشاوره مالی و اقتصادی گروه کارخانجات تبرک –گروه کارخانجات پارت لاستیک –چندین شرکت تولیدی وبازرگانی دیگر( 1388-تا کنون)
عضو کمیته راهبردی شرکت کشت و صنعت جوین –گروه کارخانجات تبرک(1389-تاکنون)

سوابق علمی
عضو هيات علمی دانشگاه امام رضا (ع)( 1384 – تا کنون)
مدرس دانشگاه پيام نور مشهد و قوچان ، امام رضا(ع) ( 1378 – تا کنون)
مدرس مراکز آموزش مديريت دولتی ، اداره صنايع ، جهاد سازندگی ، دانشکده افسری
چاپ 6 کتاب و5 مقاله علمی وپژوهشی

عضويت در تشکلهای علمی ، تخصصی و کميته های علمی و تخصصی
حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ايران
عضو انجمن حسابداران خبره
عضو انجمن علمی حسابداری ايران
کارشناس رسمی دادگستری