دکتر کامبیز توتونچی صراف

دکتر کامبیز توتونچی صراف
سمت: معاون درمان و جانشین مدیرعامل در امور اجرایی
دکترای عمومی

سوابق تحصیلی
پزشک عمومی دانشگاه آزاد مشهد - 1374

سوابق علمی
ارائه مقاله رابطه بین PSA و اندازه پروستات و BMI – کلینیک چکاپ بیمارستان رضوی – 1391
ارائه مقاله شیوع زخم پپتیک در مراجعین بدون علامت – کلینیک چکاپ بیمارستان رضوی – 1391
ارائه مقاله بررسی سطح سرمی غلظت HDL در افراد سالم بین 30 تا40 سال – کلینیک چکاپ بیمارستان رضوی – 1390
عضو تیم اجرایی کنگره های بین المللی  بیمارستان رضوی – 1388 تا کنون
همایش پزشکی حج کشورهای اسلامی – تهران، وزارت کشور – 1391
طب کار 
طب حج

سوابق کاری
مسئول پزشکان اورژانس بیمارستان رضوی 1386-1384
مسئول کلینیک چکاپ بیمارستان رضوی 1386 تا کنون
مدیر داخلی بیمارستان رضوی - 1393
مسئول فنی بیمارستان رضوی از سال 1386 تا کنون
پزشک مسئول ایمنی بیمار از سال 1391 تا کنون
پزشک معتمد بیمارستان رضوی 
عضو هیئت مدیره شرکت دارو سازی ثامن از سال 1395 تا کنون