دکتر کامران غفارزادگان

دکتر کامران غفارزادگان
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی
دکترای تخصصی پاتولوژی

سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1371
دکترای تخصصی پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1379
نفر اول بورد تخصصی پاتولوژی
فرصت مطالعاتی پاتولوژی گوارش از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384
دوره تکمیلی پاتولوژی پستان از انگلستان در سال 1388

سوابق علمی
5 سال عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی در سال 82
دارای بیش از 20 مقاله و 70 طرح تحقیقاتی
ترجمه و تالیف 4 کتاب

سوابق کاری
بیمارستان فوق تخصصی رضوی - آزمایشگاه دکتر موید