سعید عسکرزاده بجستانی

سعید عسکرزاده بجستانی
سمت: مدیر پرستاری
کارشناس پرستاری

سوابق تحصیلی

کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی مشهد(جرجانی) در سال 1381

سوابق علمی
دانشجوی نمونه پرستاری در سال 1381
شرکت در کنگره ها و سمینارهای علمی مختلف نظیر قلب، مدیریت بحران، CTO و ...
ارسال مقاله و پوستر در کنگره های مختلف

سوابق کاری
پرستار طرح در بیمارستان امام رضا(ع) 1383-1382
پرستار آنژیوگرافی قلب بیمارستان امام رضا(ع)1385-1383
پرستار بخش آنژیوگرافی قلب بیمارستان رضوی 1389-1385
همکاری با هیات پزشکی حج 1390-1389
پرستار بخش آنژیوگرافی قلب بیمارستان امام رضا(ع) 1395-1389
سوپروایزر بالینی بیمارستان رضوی از سال 1396-1395