خط مشی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه بیمارستان رضوی

• بیمارستان رضوی مرکزتخصصی ارائه خدمات بهداشتی درمانی در راستای مأموریت خود باهدف بهبود مستمر در زمینه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی شغلی کارکنان، ایمنی موادغذایی، امنیت اطلاعات، حفظ وصیانت از سرمایه های منابع طبیعی اقدام به پیاده سازی سیستم های مدیریت یکپارچه براساس استاندارد ISO 9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS 18001:2007 ISO5001:2011/ISO 22000:2005/ISO27001:2013 نموده است.

دراین راستا رئوس اهداف استراتژیک سازمان به شرح ذیل بیان می شود:

1.انجام خدمات پزشکی منحصر به فرد در ایران،کشورهای اسلامی با تاکید بر ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار، ارتقاء مستمر کیفیت خدمات وپیشگیری از بروز عفونت

2-تقویت فرایندهای پشتیبان و فرایندهای علمی درجهت حمایت ازفعالیت های تخصصی بیمارستان

3-فراهم کردن محیط ایمنی شغلی برای کلیه کارکنان و کاهش خطرات بهداشتی وایمنی برای آنها

4-پیشگیری و کنترل آلودگی های زیست محیطی با تأکید بر استقرار مدیریت بهره ور سبز درون بیمارستان

5-حفظ ارزش ها و دارایی های اطلاعاتی سازمان به جهت اطمینان واثربخشی طرح تداوم کسب وکار سازمان و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از بروز مسائل وحوادث مرتبط با اطلاعات و تجهیزات مرتبط

6-مدیریت منابع و بهینه سازی مصارف آن و منابع جایگزین با تأکید بر روش ها و فن آوری های نوین مبتنی براصلاح الگوی مصرف

7-تمرکز و توجه به سلامت مشتریان و مصرف کنندگان از طریق کنترل های ایمنی و بهداشت غذایی و محیط آن ضمن تلاش در ایجاد تنوع در ارائه ی سرویس ها و غذاهای قابل ارائه

8-تبعیت و رعایت الزامات قانونی ملی و بین المللی به صورت تخصصی درهریک از حوزه های استانداردی فوق در بیمارستان و اطمینان از انطباق فعالیت های سازمان با این الزامات