سیاست های کلان بیمارستان رضوی

الف) سیاست های عمومی
1. حفظ ارزشها
2. همراستایی با سیاست های آستان قدس رضوی
3. فرهنگ خدمت

ب) سیاست های اختصاصی
1. تمرکز بر استانداردهای بیمارستانی
2. اولویت بخشی به ایمنی بیمار
3. هدایت بیمارستان در مسیر تعالی و بهبود
4. اهمیت بخشی به آموزش و پژوهش در بیمارستان
5. حرکت در مسیر بین المللی شدن