ردیف نام واحد شماره تماس
1 اطلاعات ۳۶۰۰۴۰۳۵-۳۶۰۰۴۰۳۶
2 اطلاعات کلینیک ۳۶۰۰۴۵۹۵
3 روابط عمومی ۳۶۰۰۲۶۰۰
4 مخابرات ۳۶۰۰۴۰۲۲-۳۶۰۰۴۰۲۳-۳۶۰۰۴۰۲۴
5 سوپروایزر ۳۶۰۰۴۰۱۲-۳۶۰۰۲۵۳۰
6 پذیرش بستری ۳۶۰۰۴۰۴۴-۳۶۰۰۴۰۴۸
7 پذیرش رادیولوژی ۳۶۰۰۴۰۶۵-۳۶۰۰۴۰۶۶
8 پذیرش آزمایشگاه ۳۶۰۰۴۰۶۱-۳۶۰۰۴۰۶۲
9 انتظامات درب ورودی اصلی ۳۶۰۰۴۵۶۹-۳۶۰۰۴۵۷۰
10 انتظامات درب ورودی مهد کودک ۳۶۰۰۴۵۷۲
11 بانک تجارت شعبه بیمارستان رضوی ۳۶۰۰۴۶۰۰
12 تاکسی سرویس ۳۶۰۰۴۵۷۵-۳۶۰۰۴۵۷۶
13 اورژانس ۳۶۰۰۴۰۷۶-۳۶۰۰۴۰۷۷
14 جراحی 3 ۳۶۰۰۲۸۲۰-۳۶۰۰۲۸۲۱
15 جراحی 2 ۳۶۰۰۲۷۱۴-۳۶۰۰۲۷۱۵
16 جراحی 1 ۳۶۰۰۲۶۳۸-۳۶۰۰۲۶۴۰
17 جراحی و داخلی اعصاب ۳۶۰۰۲۸۴۰-۳۶۰۰۲۸۴۲
18 جراحی زنان ۳۶۰۰۴۱۵۲-۳۶۰۰۴۲۵۵
19 ICU جراحی ۳۶۰۰۴۱۱۵-۳۶۰۰۴۱۱۸
20 پزشکی هسته ایی ۰۶۰۰۲۵۰۳-۳۶۰۰۲۵۰۴
21 رادیو تراپی ۳۶۰۰۲۵۷۵-۳۶۰۰۲۵۷۶
22 هماتولوژی ۳۶۰۰۲۷۴۰-۳۶۰۰۲۷۴۱
23 اطفال ۳۶۰۰۲۸۶۰-۳۶۰۰۲۸۶۱
24 مراقبت نوزادان ۳۶۰۰۴۲۷۲
25 بلوک زایمان ۳۶۰۰۴۲۷۷-۳۶۰۰۴۲۷۸
26 کت لب ۳۶۰۰۴۱۵۱
27 ICU قلب ۳۶۰۰۴۱۴۴-۳۶۰۰۴۱۴۵
28 قلب 3 ۳۶۰۰۴۲۲۲-۳۶۰۰۴۲۲۶
29 قلب 2 ۳۶۰۰۴۳۵۱-۳۶۰۰۴۳۵۲
30 قلب 1 ۳۶۰۰۴۳۸۱-۳۶۰۰۴۳۸۲
31 جراحی قلب ۳۶۰۰۴۳۲۱-۳۶۰۰۴۳۲۲
32 CCU ۳۶۰۰۴۳۸۵-۳۶۰۰۴۳۸۶
33 آندوسکپی ۳۶۰۰۴۵۲۱-۳۶۰۰۴۶۲۱
34 MRI ۳۶۰۰۴۴۳۶-۳۶۰۰۴۴۳۹
35 فیزیوتراپی ۳۶۰۰۴۴۴۵-۳۶۰۰۴۴۴۶
36 مهد کودک ۳۶۰۰۴۵۷۸
37 انبار مرکزی ۳۶۰۰۴۵۶۵-۳۶۰۰۴۴۱۹
38 داروخانه ۳۶۰۰۴۰۴۱-۳۶۰۰۴۰۴۲
39 IVF ۳۶۰۰۴۲۹۵-۳۶۰۰۴۲۷۰
40 بازتوانی قلب ۳۶۰۰۴۵۱۱
41 دیالیز ۳۶۰۰۴۵۹۸