دکتر رهام سالک

متخصص رادیو تراپی انکولوژی

سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی سال 70 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
متخصص کلینیکال رادیو تراپی انکولوژی سال76 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

سوابق علمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه کلینیکال رادیوتراپی و آنکلوژی

سوابق کاری
رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رئیس بخش رادیوتراپی آنکلوژی بیمارستان امام رضا