دکتر رویا حسن زاده

پزشک عمومی

سوابق علمی

پزشک عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سال 1391

سوابق کاری
اورژانس بیمارستان 22 بهمن نیشابور (1393-1391)
پزشک عمومی و مشاور بخش پزشکی هسته ای ( 1394 تا کنون)