دکتر سیاوش زاهد انارکی

متخصص رادیو تراپی انکولوژی

سوابق تحصیلی
دیپلم در مشهد سال 63
پزشکی عمومی سال 70 دانشگاه مشهد
متخصص رادیو تراپی انکولوژی سال77 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق علمی
عضو مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان امید مشهد دانشگاه علوم پزشکی
عضو جامعه مدیکال آنکولوزی اروپا ESMO از سال 85

سوابق کاری
شاغل در بیمارستان قائم مشهد کار درمانی گروه رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شاغل در مرکز امام رضا (ع) از سال 88
شاغل در مطب شخصی از سال 92