دکتر عباس حمیدی

متخصص بیهوشی – فلوشیپ ICU

سوابق تحصیلی

پزشک عمومی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- 1365 تا 1372
متخصص بیهوشی- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- 1377 تا 1380
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه ICU- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ بیمارستان مسیح دانشوری- 1389 تا 1390

سوابق علمی
همکاری با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- 1392 تا 1395

سوابق کاری
ریاست بیمارستنان شهدای شهرستان قائن در چندین نوبت
ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان قائن- 1391 تا 1392 و 1395 تاکنون
ریاست دانشکده پرستاری قائنات و مجتمع عالی سلامت- 1395 تاکنون