دکتر علیرضا محمودی قرائی

جراح و متخصص ارتوپدی

سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1366
تخصص ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران سال 1374

سوابق علمی
عضویت درآکادامی جراحان ارتوپدی امریکا AAOS
عضویت در انجمن ارتوپدی ایران

سوابق کاری
مسئولیت گروه ارتوپدی بیمارستان رضوی
مسئولیت گروه ارتوپدی بیمارستان طالقانی مشهد از سال 1386
معاون درمان بیمارستان طالقانی مشهد - سال 1393 - 1390
رئیس بیمارستان شریعتی مشهد - از سال 1395 تاکنون