دکتر غلامرضا مهاجری مقدم

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اینترونشنال


سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی 1361 تا 1368 دانشگاه مشهد
متخصص قلب 1368تا 1372 دانشگاه مشهد
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 1378 تا 1380 دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز شهید رجائی

سوابق علمی
استادیار قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1372 تا 1375
استاد یار قلب وعروق دانشگاه ازاد اسلامی مشهد 1375 تا1383

سوابق کاری
پزشکی عمومی 1368 تا1368 اسفراین
متخصص قلب و عروق 1372 تا 1380 مشهد زاهدان
اینترونشنال کاردیولوژی 1380 تاکنون مشهد