دکتر فرزاد بیدوئی

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1384
دکترای تخصصی رادیوتراپی انکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1389
رتبه دوم بورد تخصصی رادیوتراپی انکولوژی
رتبه ممتاز تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق علمی
دارای 6 مقاله و 2 طرح تحقیقاتی
ترجمه و تالیف 2 کتاب در زمینه شیمی درمانی

سوابق کاری
مدیر آموزش و پژوهشی بیمارستان فوق تخصصی رضوی از سال 1389