دکتر فرشاد امامی

دکترای تخصصی پزشکی هسته ای

سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی در سال 1378
دکترای تخصصی پزشکی هسته ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1383

سوابق علمی
برگزیده المپیاد فیزیک در سال 69 و ریاضی در سال 70
نفر سوم کنکور تجربی سال 70
نفر دوم برد تخصصی سال 83
دوره تکمیلی PET CT در دانشکده پزشکی وین AKH سال 2012
دوره تکمیلی PET CT در دانشکده پزشکی هانوفر آلمان MHM سال 2014
دوره تکمیلی PET CT در سازمان بین المللی انرژی اتمی، وین سال 2015
دوره تکمیلی درمان با مواد رادیو اکتیو در دانشکده پزشکی مونستر آلمان سال 2015
داری چندین مقاله چاپ شده در ژورنال های بین المللی پزشکی و تالیف و چاپ کتاب

سوابق کاری
بیمارستان 5آذر گرکان مسئول فنی 83- 86
بیمارستان رضوی مسئول فنی در بخش پزشکی هسته ای از سال 86 تا کنون
مسئول فنی پزشکی هسته ای بیمارستان گرگان در سال 85-86
مسئول فنی پزشکی هسته ای کلینیک عارف از سال 91