دکتر فهیمه خوشرو

رادیو تراپی آنکولوژی

سوابق تحصیلی
پزشک عمومی ـ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ـ سال 1375 لغایت 1382
تخصص ـ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ـ سال 1386 لغایت 1389

سوابق علمی
بررسی ارتباط بین سلولهای میکرومتاستاتیک شناسایی شده ـ بیمارستان امید ـ سال 1387
بررسی اغییر در فعالیت‌های روزانه بیماران پس از تشخیص سرطان در بیماران ایرانی و کانادایی ـ بیمارستان امید و امام رضا ـ سال 1387
همکاری در ترجمه کتاب ـ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ـ سال 1389
رتبه ممتاز تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ـ سال 1388
سومین کنگره بین المللی درمانهای تسکینی و حمایتی ـ تهران ـ 1389
کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی ـ مشهد ـ سال 1387
عضویت انجمن رادیوتراپی انکولوژی ـ تهران ـ سال 1390
عضویت انجمن سرطان ـ تهران ـ سال 1390
عضویت ESTRO ـ بلژیک ـ سال 2010
کارگاه روش تحقیق ـ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کارگاه رادیوتراپی و دزیمتری ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارگاه دزیمتری و طراحی درمان ـ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق کاری
پزشک اورژانس ـ بیمارستان درگز ـ از سال 1383 لغایت 1384