دکتر محسن نعمتی

متخصص تغذیه

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی تغذیه - انگلستان - دانشگاه سلطنتی لندن- 2005
پزشکی عمومی - مشهد - 1373

سوابق علمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1385
چاپ بینش از 100 مقاله - داخلی و خارج
چاپ بیش از 7 جلد کتاب
مدیر مسئول مجله Fasting & Health

سوابق کاری
مدیر گروه تغذیه دانشکده پزشکی مشهد
دانشیار دانشگاه مشهد - تغذیه بالینی
معاون آموزشی دانشکده پزشکی -1388 -1393
مشاور رئیس دانشگاه و رئیس هیئت امناء - 1385-1387