دکتر محمد صفریان

دکترای تغذیه بالینی

سوابق تحصیلی
- دکترا عمومی پزشکی، دانشگاه مشهد ،1364 تا 1372 دكتراي حرفه اي عمومي
- MS.c تغذيه پزشكي Southampton انگلستان در سال 1999
- PHD تغذيه باليني Southampton انگلستان در سال 2003

سوابق کاری
هیئت علمی دانشگاه - 12 سال