دکتر مهدی طاهرپور

متخصص قلب و عروق 
فلوشیپ EPسوابق تحصیلی
پزشکی عمومی اسفند 66 تا اردیبهشت 74 مشهد
تخصص قلب و عروق مهر 76 تا شهریور80 مشهد
فلوشیپ آریتمی پیس میکر مهر 88 تا 29/12/1388 رجائی تهران

سوابق علمی
شرکت در کنگره های داخلی و خارجی به عنوان شرکت کننده و سخنران چاپ مقاله در نشریات داخلی و خارجی

سوابق کاری
بیمارستان رضوی از سال 84 تاکنون