دکتر مهرداد صادقی اردوبادی

فلوشیپ فوق تخصصی بیماری های مادرزادی قلب بالغین

سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 1368
بورد تخصصی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1376 
فلوشیپ فوق تخصصی بیماری های مادرزادی قلب بالغین دانشگاه علوم پزشکی تهران – مرکز قلب و عروق شهید رجایی سال 1391 

سوابق علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد (1390-1378)
ریاست شبکه بهداشت و درمان خواف(1372-1370)

سوابق کاری
پزشک عمومی وظیفه – خدمت وظیفه در ناجا (1370-1369)
پزشک عمومی – شبکه بهداشت درمان خواف(1372-1370)
Staff cardiologist - شبکه بهداشت درمان قوچان (1378-1376)
Assistant professor of medicine- دانشگاه آزاد اسلامی (1390-1378)
consultant cardiologist – بیمارستان رضوی (1392 تا کنون)