دکتر مهری نیک دوست

متخصص قلب و عروق – فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

سوابق تحصیلی

پزشک عمومی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد – سال 1371 تا 1378
متخصص قلب و عروق- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- سال 1380 تا 1384
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- سال 1390 تا 1392

سوابق کاری
پزشک عمومی- بیمارستان 22 بهمت نیشابور- سال 1384 تا 1386
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی- بیمارستان رضوی- از سال 1384 تاکنون
متخصص قلب و عروق- بیمارستان دکتر شریعتی- از سال 1387 تاکنون