دکتر نسرین مهری

داروساز

سوابق تحصیلی
داروساز عمومی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1383 تا 1377

سوابق کاری
کارشناس امور دارویی- معاونت غذا و دارو- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- 1384 تا 1390