دکتر کامبیز توتونچی صراف

دکترای عمومی

سوابق تحصیلی
دکتری حرفه‌ای – آزاد مشهد - 1374

سوابق علمی
رابطه بین PSA و اندازه پروستان و BMI – کلینیک چکاپ بیمارستان رضوی – 1391
شیوع زخم پیپتیک در مراجعین بدون علامت – کلینیک چکاپ بیمارستان رضوی – 1391
بررسی سطح سرمی غلظت HDL در افراد سالم بین 30 تا40 سال – کلینیک چکاپ بیمارستان رضوی – 1390
کنگره جراحی قلب و عروق – بیمارستان رضوی – 1388 لغایت 1392
همایش پزشکی حج کشورهای اسلامی – تهران، وزارت کشور – 1391
طب کار
طب حج

سوابق کاری
پزشک اورژانس – بیمارستان رضوی – 1384
کلینیک چکاپ – بیمارستان رضوی - 1386