اعضای مرکزاعضای موسس مرکز:

سرکار خانم دکتر جمیله علم الهدی، دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
جناب آقای دکتر محمود شبستری، متخصص قلب و عروق و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر رضا سعیدی، فوق تخصص نوزادان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر ناصر سرگلزایی، دکترای تخصصی دندان پزشکی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر جلیل توکل افشاری، دکترای تخصصی ایمونولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر محسن تفقدی، دکترای تخصصی داروسازی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ریاست مرکز:
جناب آقای دکتر جلیل توکل افشاری، دکترای تخصصی ایمونولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کارشناس مرکز:
حامد نیتی، دانشجوی دکترای تخصصی فلسفه اسلامی