گروههای پژوهشیگروه های پژوهشی مرکز

1- فلسفه و مفاهیم بنیادین سلامت

2- سلامت همه جانبه و طب کل نگر
- سلامت جسمی، روانی ، معنوی و اجتماعی
- طب رایج، سنتی و مکمل

3- اخلاق، فقه و حقوق پزشکی