دکتر زهرا زارع برزشی

متخصص زنان و زایمان

سوابق تحصیلی
پزشک عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران
متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1378
دوره SVF و لاپاروسکوپی بیمارستان صارمی تهران

سوابق کاری
7ماه طرح در خواف استان خراسان رضوی کار در گناباد به مدت 9 سال به عنوان متخصص زنان
1/5 سال کار در بیمارستان صارم تهران دوره نازایی و لاپاروسکوپی
کار در بیمارستان رضوی به مدت 6 سال به عنوان متخصص زنان